Consiliul Concurenței a dat publicității Instrucțiunile pentru modificarea Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010

În continuare, expunem o sinteză cu privire la principalele modificări survenite.


I.    Noile prevederi condiționează acordarea caracterului obligatoriu angajamentelor propuse de întreprinderi de îndeplinirea condiției privind protecția concurenței (condiția suficienței):


Prevederile art. 49 din lege asigură cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenţă conferă forţă juridică obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei.


II.    Procedura de angajamente nu se mai desfășoară în paralel cu procedura de investigație propriu-zisă iar documentele întocmite sau comunicate în baza procedurii de angajamente nu se mai constituie  drept obiect al unui dosar distinct de cel al investigației, ci se constituie drept parte componentă a etapei de investigare.


Procedura de angajamente prevăzută la art. 49 din lege face parte din etapa de investigare, iar desfăşurarea discuţiilor privind acceptarea de angajamente propuse de întreprinderi nu suspendă desfăşurarea investigaţiei. Cererile efectuate de întreprinderi sau alte documente furnizate în scopul procedurii privind angajamentele nu pot fi folosite în cadrul investigaţiei decât cu acordul expres al întreprinderii care a formulat cererea de angajamente.


III.    Se mențin același categorii de încălcări pentru care este aplicabilă procedura angajamentelor și considerăm importantă menționarea acestora: (i) încălcări mai puțin grave, (ii) încălcări sub forma unor înțelegeri anticoncurențiale verticale, (ii) cazuri de abuz de poziție dominantă, atunci când este posibilă restabilirea rapidă a mediului concurențial normal.


IV.    Se aduc completări situațiilor în care Consiliul Concurenței nu va accepta propunerile de angajamente ale întreprinderilor, introducând condiția necesității constatării unei încălcări.
Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în acele cazuri în care consideră, la aprecierea sa, că este necesară constatarea unei încălcări şi că aplicarea unei sancţiuni răspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenţă.


V.    Se menține caracterul relevant al angajamentelor propuse, cu particularitatea că este vorba despre o propunere de angajamente a unei întreprinderi depusă pe parcursul desfășurării investigației și care are legătură cu posibilă încălcare investigată. De asemenea, în considerarea deciziei autorității de concurență cu privire la acceptarea angajamentelor, aceasta trebuie să aibă în vedere și interesele terților.


VI.    O importantă completare este adusă procedurii privind Iniţierea şi desfăşurarea discuţiilor privind propunerile de angajamente, astfel:


1. Se menține deschiderea procedurii la inițiativa întreprinderii, cu regulile subsecvente: 
Întreprinderile pot contacta în scris, din propria iniţiativă, Consiliul Concurenţei pentru a verifica disponibilitatea autorităţii de concurenţă de a se angaja în discuţii privind acceptarea de angajamente în cazul ce face obiectul investigaţiei.


2. Se introduce o procedură cu privire la inițiativa Consiliului Concurenței de a solicita întreprinderilor propunerea de angajamente, cu regulile subsecvente: 
În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a propune angajamente, Consiliul Concurenţei transmite acestora o solicitare în acest sens, prin care stabileşte un termen de cel puţin 15 zile în care să îşi exprime în scris intenţia privind formularea de angajamente. Solicitarea Consiliului Concurenţei se poate transmite în cursul procedurii de investigaţie până la comunicarea raportului de investigaţie.

VII.    Au survenit o serie de modificări cu privire la procedura de evaluare a angajamentelor, astfel: 
1. Anterior modificărilor, echipa de investigație era cea care realiza evaluarea cu privire la aspectele concurențiale ale faptei și cu privire la oportunitatea de a intra în discuții cu întreprinderea și ulterior prezenta propunerea Plenului Consiliului Concurenței.
Versiunea actuală a Instrucțiunilor prevede următoarele:
Atunci când întreprinderea investigată şi-a exprimat în scris intenţia de a propune angajamente, Consiliul Concurenţei va realiza o evaluare a problemelor concurenţiale şi a oportunităţii de a intra în discuţii privind acceptarea de angajamente.


2. Se modifică durata maximă a procedurii de angajamente de la 6 luni la 12 luni, cu posibilitatea de a fi prelungită în situații justificate.
Durata maximă a procedurii de angajamente, între data la care părţile sunt informate cu privire la acceptarea propunerii de intrare în discuţii şi până la adoptarea unei decizii în acest sens, nu va putea depăşi 12 luni. O prelungire a acestui termen poate avea loc numai în situaţii justificate.


3. Potrivit noilor prevederi, angajamentele propuse de întreprindere și acceptate de către autoritatea de concurență prin emiterea unei decizii pot fi implementate pe o durată determinată.
Decizia Consiliului Concurenţei privind acceptarea angajamentelor poate fi adoptată pe o durată determinată. Obligaţia întreprinderii de a respecta angajamentele încetează de drept la data expirării perioadei prevăzute în decizia privind acceptarea angajamentelor, dacă este stabilită o astfel de dată. După expirarea perioadei de valabilitate a angajamentelor, întreprinderile sunt ţinute să se abţină de la orice acţiuni care ar conduce la revenirea unor împrejurări similare celor care au stat la baza deschiderii investigaţiei.